3 Cách tải file bằng Power Shell trên Windows

Có lẽ điểm mạnh nhất của PowerShell là nó được hoạt động trên môi trường .NET và .NET Framework bao gồm những câu lệnh và ngôn ngữ mã hóa. Nó là một ngôn ngữ kịch bản (script) do Microsoft cung cấp với sự bổ sung của Windows Scripting Host, VBScript, JScript đã nâng khả năng lên rất nhiều so với Command Prompt.

Powershell
Powershell

Rõ ràng, PowerShell là một công cụ, giao diện dòng lệnh mạnh mẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng PowerShell có thể sẽ là quá sức với bạn bởi vì nó không phải là một công cụ đơn giản và dễ học. Nhưng đừng quá lo lắng, ngay sau đây TIENICH.XYZ sẽ hướng dẫn bạn ba phương pháp để tải tệp xuống bằng PowerShell với những ưu và nhược điểm cụ thể của từng phương pháp.

1. Invoke-WebRequest [iwr]

Tùy chọn đầu tiên và rõ ràng nhất là lệnh ghép ngắn Invoke-WebRequest. Nó được tích hợp vào PowerShell để bạn có thể tải xuống, đăng nhập và xóa thông tin trên các trang web và dịch vụ web.

$url = "http://ipv4.download.thinkbroadband.com/5MB.zip"
$output = "$PSScriptRoot5MB.zip"
$start_time = Get-Date
Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $output
Write-Output "Time taken: $((Get-Date).Subtract($start_time).Seconds) second(s)"

2. System.Net.WebClient

System.Net.WebClient là một lớp .NET phổ biến được sử dụng để tải file.

$url = "http://ipv4.download.thinkbroadband.com/5MB.zip"
$output = "$PSScriptRoot5MB.zip"
$start_time = Get-Date
$wc = New-Object System.Net.WebClient
$wc.DownloadFile($url, $output)
#OR
(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $output)
Write-Output "Time taken: $((Get-Date).Subtract($start_time).Seconds) second(s)"

3. Start-BitsTransfer

Dịch vụ truyền tải thông minh trong nền (BITS) được thiết kế chủ yếu để tải các tệp không đồng bộ. Bên cạnh đó, nó cũng tải được các tệp đồng bộ một cách hoàn hảo.

$url = "http://ipv4.download.thinkbroadband.com/5MB.zip"
$output = "$PSScriptRoot5MB.zip"
$start_time = Get-Date
Import-Module BitsTransfer
Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output
#OR
Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output -Asynchronous
Write-Output "Time taken: $((Get-Date).Subtract($start_time).Seconds) second(s)"

Trên đây là tất tần tật những thông tin về 3 phương pháp tải tệp xuống bằng PowerShell. Mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng. Chúc bạn sẽ có những lựa chọn phù hợp nhé! 

Exit mobile version