Source code

[AutoIT] Code hiển thị ID và icon trong file shell32.dll

Code này giúp bạn xem được tất cả các icon trong file shell32.dll của window, từ đó bạn có thể sử dụng các id này để hiển thị icon trong chương trình mã nguồn Autoit của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn xem icon của file khác thì chỉ cần thay đổi tên file bạn muốn xem thôi. Chúc bạn thành công!

#include <WinAPIIcons.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>

GUICreate("shell32.dll icon", 500, @DesktopHeight - 100, -1, 0)
Local $idListview = GUICtrlCreateListView("Icon| ID", 0, 0, 500, @DesktopHeight - 100)
GUISetState(@SW_SHOW)
Local $icon
For $i = 1 To 276
	$icon = _WinAPI_LoadShell32Icon($i)
	GUICtrlCreateListViewItem("| " & $i, $idListview)
	GUICtrlSetImage(-1, "imageres.dll", $i)
Next

While 1
	Switch GUIGetMsg()
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			ExitLoop
	EndSwitch
WEnd

Cùng chủ đề

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Nhận thông báo cho
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Back to top button
0
Bạn đang nghĩ gì, hãy để lại bình luận nhé !x