[AutoIT] Code hiển thị ID và icon trong file shell32.dll

  Source Code   310 Lượt xem   0 Bình luận  

Code này giúp bạn xem được tất cả các icon trong file shell32.dll của window, từ đó bạn có thể sử dụng các id này để hiển thị icon trong chương trình mã nguồn Autoit của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn xem icon của file khác thì chỉ cần thay đổi tên file bạn muốn xem thôi. Chúc bạn thành công!

#include <GuiListView.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>

GUICreate("[email protected]", 500, @DesktopHeight - 100, -1, 0) ; will create a dialog box that when displayed is centered
Local $idListview = GUICtrlCreateListView("Icon| ID", 0, 0, 500, @DesktopHeight - 100)
GUISetState(@SW_SHOW)
Local $icon
For $i = 1 To 276
	$icon = _WinAPI_LoadShell32Icon($i)
	GUICtrlCreateListViewItem("| " & $i, $idListview)
	GUICtrlSetImage(-1, "imageres.dll", $i)
Next

While 1
	Switch GUIGetMsg()
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			ExitLoop
	EndSwitch
WEnd

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
0 BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận, hãy là người bình luận đầu tiên

Vui lòng thực hiện đăng nhập để bình luận.