Source code - Tài nguyên 915

[AutoIT] Code hiển thị ID và icon trong file shell32.dll

   

Code này giúp bạn xem được tất cả các icon trong file shell32.dll của window, từ đó bạn có thể sử dụng các id này để hiển thị icon trong chương trình mã nguồn Autoit của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn xem icon của file khác thì chỉ cần thay đổi tên file bạn muốn xem thôi. Chúc bạn thành công!

#include 
#include 

GUICreate("me@nhanchau.com", 500, @DesktopHeight - 100, -1, 0) ; will create a dialog box that when displayed is centered
Local $idListview = GUICtrlCreateListView("Icon| ID", 0, 0, 500, @DesktopHeight - 100)
GUISetState(@SW_SHOW)
Local $icon
For $i = 1 To 276
	$icon = _WinAPI_LoadShell32Icon($i)
	GUICtrlCreateListViewItem("| " & $i, $idListview)
	GUICtrlSetImage(-1, "imageres.dll", $i)
Next

While 1
	Switch GUIGetMsg()
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			ExitLoop
	EndSwitch
WEnd

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN