Convert File to DataURI

Hỗ trợ chuyển các file sang dataUri - một dạng dữ liệu kiểu base64 hiển thị ngay lập tức. Công cụ chỉ hỗ trợ các dạng file như hình ảnh, âm thanh, video nhẹ và có thể bị đứng nếu bạn chọn các file lớn

Kết quả