download a file with powershell

Thủ thuật Windows

3 Cách tải file bằng Power Shell trên Windows

Có lẽ điểm mạnh nhất của PowerShell là nó được hoạt động trên môi trường .NET và .NET Framework bao…

Back to top button